3 czerwca 2018

KODEKS ETYCZNY COACHING ICF

ICF-logo-300x140 KODEKS ETYCZNY COACHING ICFInternational Coach Federation (ICF) jako pierwsza organizacja na świecie stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu, a także doprowadziła do stworzenia standardów etycznych, których członkowie zobowiązani są przestrzegać. ICF stosuje Kodeks Etyczny dla członków oraz akredytowanych coachów, jak również realizuje proces obsługi zażaleń dla wszystkich, którzy mają zastrzeżenia dotyczące członków lub akredytowanych coachów ICF. Zarówno coachowie, jak i wszyscy zainteresowani powinni znać i być świadomi obowiązywania zasad etycznych i możliwości odwoływania się w przypadku stwierdzenia braku ich dotrzymywania, jak również wszystkich standardów, jakich profesjonalni coachowie ICF zobowiązani są przestrzegać. Poniżej Kodeks Etyczny ICF.

Część Pierwsza: Definicja Coachingu

Sekcja 1: Definicje
 • Coaching: Coaching jest partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału
 • Profesjonalna relacja coachingowa: Profesjonalna relacja coachingowa ma miejsce, gdy coaching odbywa się na podstawie umowy lub kontraktu, który definiuje odpowiedzialności obu stron
 • Profesjonalny coach ICF: Profesjonalny coach ICF zgadza się wykorzystywać Kluczowe kompetencje ICF oraz postępuje zgodnie z kodeksem etycznym ICF.

W celu wyjaśnienia ról występujących w relacji coachingowej, konieczne jest rozróżnienie pomiędzy klientem i sponsorem. W większości przypadków klient i sponsor to ta sama osoba i wtedy określana jest nazwą Klient. ICF definiuje następująco te role:

 • Klient: Klientem jest osoba, która jest coachowana
 • Sponsor: Sponsorem nazywana jest osoba lub organizacja, która płaci za usługę coachingową, która ma zostać dostarczona.

W każdym przypadku, kontrakt lub umowa powinny jednoznacznie opisywać role klienta i sponsora, ich prawa i odpowiedzialności w przypadku jeśli nie są tą samą osobą.

Część Druga: Standardy Etycznego Postępowania ICF

Preambuła: Profesjonalny coach ICF dąży do postępowania w sposób, który pozytywnie reprezentuje profesję coachingową, szanuje odmienne podejścia do coachingu oraz respektuje mające zastosowanie kodeksy i regulacje prawne.

Sekcja 1: Zasady profesjonalnego postępowania jako coach
 1. Nie będę świadomie wygłaszać publicznie żadnych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących oferowanych przeze mnie usług ani wygłaszać nieprawdziwych oświadczeń w żadnej pisemnej formie związanych z profesją coachingu, moją akredytacją oraz ICF.
 2. Będę uczciwie przedstawiać moje kwalifikacje coacha, doświadczenia, certyfikaty i akredytacje ICF.
 3. Będę rozpoznawać i szanować wysiłki i zasługi innych osób oraz nie będę przedstawiać ich jako własne. Mam świadomość, iż złamanie tego postanowienia daje podstawę do pociągnięcia mnie do odpowiedzialności karnej.
 4. Zawsze będę się starać rozpoznawać kwestie personalne, które mogą pozostawać w konflikcie z moimi obowiązkami w roli coacha lub sprawiać, że będę gorzej je wykonywać, lub pogarszać moje relacje zawodowe lub pozostawać z nimi w konflikcie. Kiedy fakty i okoliczności będą tego wymagać, niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i określę działania, które należy podjąć, z uwzględnieniem kwestii, czy odpowiednie będzie zawieszenie lub zakończenie moich relacji coachingu.
 5. Będę postępować zgodnie z kodeksem etycznym ICF prowadząc treningi coachingowe, mentor-coaching lub inne rodzaje aktywności coachingowej.
 6. Będę uczciwie i umiejętnie przeprowadzać badania i składać z nich sprawozdania, postępując z przyjętymi naukowymi standardami. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą w wystarczającym stopniu chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami kraju, w którym będą prowadzone.
 7. Będę w odpowiedni sposób tworzyć, utrzymywać, przechowywać i usuwać zapisy prac wykonane w związku z praktyką coachingu, korzystając z metod propagujących poufność i przestrzeganiewszystkich przepisów, które mają zastosowanie.
 8. Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów itd.) członków ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego ICF.
Sekcja 2: Konflikt interesów jako coach
 1. Będę się starać unikać konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów, a także otwarcie ujawnię każdy taki możliwy konflikt pomiędzy interesami moimi a interesami moich klientów. Zaproponuję wycofanie się kiedy taki konflikt wystąpi.
 2. Ujawnię klientowi oraz sponsorowi informację o całym przewidywanym, pochodzącym od innych osób wynagrodzeniu, które mogę zapłacić albo otrzymać za skierowanie klienta.
 3. Będę świadczyć usługi w zamian za inne usługi, towary lub inne wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym tylko wtedy, gdy nie będzie to powodować pogorszenia relacji coachingu.
 4. Nie będę świadomie przyjmował żadnych osobistych, zawodowych ani finansowych korzyści wynikających z relacji klient-coach innych niż formy wynagrodzenia określone w umowie lub kontrakcie.
Sekcja 3: Profesjonalne postępowanie w relacji z klientem jako coach
 1. Nie będę celowo wprowadzać w błąd ani wygłaszać nieprawdziwych stwierdzeń o tym, co klient lub sponsor uzyska podczas procesu coachingu lub ode mnie jako coacha.
 2. Nie będę udzielać obecnym ani przyszłym klientom informacji lub rad, o których wiem lub podejrzewam, że są mylne lub nieprawdziwe.
 3. Będę tworzyć jasne umowy z klientami i przestrzegać wszystkich uzgodnień ustalonych w kontekście profesjonalnych relacji coachingu.
 4. Przed pierwszą sesją lub w jej trakcie zapewnię, że mój klient i sponsor zrozumieją charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunku umowy dotyczącej coachingu.
 5. Będę odpowiedzialny/a za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i zależnych od kultury granic decydujących o potencjalnym kontakcie fizycznym z klientem lub sponsorem.
 6. Nie będę mieć kontaktów seksualnych z jakimkolwiek bieżącym klientem lub sponsorem.
 7. Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingu w jego dowolnym momencie. Będę czujny/a i dostrzegę wskazówkiświadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.
 8. Zachęcę klienta lub sponsora do wprowadzenia zmian, jeżeli będę uznam, że usługi innego coacha lub inny zasób przyniosą klientowi większe korzyści,.
 9. Będę zalecać klientowi korzystanie z usług innych specjalistów, kiedy uznam to za odpowiednie lub konieczne.
Sekcja 4: Poufność/Prywatność jako coach
 1. Będę ściśle przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta lub sponsora. Będę posiadać zgodę na przekazanie informacji osobom trzecim, chyba że będzie wymagało tego prawo.
 2. Będę posiadał jasno określone umową warunki na których informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.
 3. Działając jako trener dla coachów, wyjaśnię zasady polityki poufności studentom
 4. Zarządzając coachami lub innymi osobami, którzy w moim imieniu świadczą usług klientom i sponsorom za wynagrodzeniem lub bezpłatnie, zapewnię przestrzeganie Części 2, Sekcji 4: Poufność/Prywatność oraz pozostałych zapisów Kodeksu etycznego ICF, które będą miały zastosowanie.

Część Trzecia: Zobowiązania Etyczne ICF

Jako Profesjonalny Coach, przyjmuję do wiadomości i zgadzam się uznawać moje etyczne zobowiązania w stosunku do moich klientów i sponsorów, kolegów i ogólnie do społeczeństwa. Zobowiązuję się przestrzegać do Kodeksu Etycznego ICF i stosować te standardy w stosunku do wszystkich dla których jestem coachem. Jeśli złamię niniejsze Zobowiązanie Etyczne lub którąkolwiek część Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się iż ICF może według własnego uznania uznać mnie odpowiedzialnym za to zachowanie. Ponadto zgadzam się, iż moja odpowiedzialność w stosunku do ICF za jakiekolwiek wykroczenia może również obejmować sankcjami a także, utratę mojego członkostwa w ICF lub mojej akredytacji ICF.

 

Źródło: ICF.org.pl                    © Pozycjonowanie Wrocław - SEO & WebDesign: PozycjonowanieWinternecie.comCoaching Wrocław - Coach Izabela Popławska, prowadzi firmę coachingową we Wrocławiu - Coaching Parrot Wrocław. Firma coachingowa Coaching Parrot prowadzi Coaching biznesowy Wrocław (Business Coaching) dla firm: TEAM COACHING, Coachind Zawodowy Wrocław (Carrier Coaching), Coaching medyczny Wrocław. EXECUTIVE COACHING, LEADERSHIP COACHING oraz COACHING INDYWIDUALNY ( Life Coaching Wrocław ). Coaching dla firm Wrocław skierowany jest do otoczenia biznesu we Wrocławiu – do przedsiębiorców, właścicieli, korporacji i ich pracowników. Prowadzimy także life coaching dla kobiet we Wrocławiu. Zapraszamy na profesjonalny i skuteczny Coaching Wrocław metodą ICF. Oferujemy Coaching Menedżerski, który zapobiegania wypaleniu zawodowemu, rozwój osobisty. Najczęściej szukane na naszej stronie: coaching wrocław ceny, life coaching wrocław, bezpłatny coaching wrocław, coach wrocław opinie, dobry coach wrocław, coaching wrocław szkolenia, coaching biznesu wrocław, coaching medyczny Wrocław, team coaching Wrocław, coaching grupowy wrocław, coaching zawodowy wrocław.